Youth in Bulgaria

SHORT TEXT on the SITUATION of YOUTH EMPLOYMENT and WORK-BASED LEARNING

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СИТУАЦИЯТА С МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕТО В ТРУДОВА СРЕДА

In the year 2012 there have been 815 thousand young people at the age of 15-24 years of which 178 thousand have been employed, 70 thousand have been unemployed and 567 thousand have been economically inactive.

Recent data of the National statistics institute for the second trimester of 2013 indicate that 28,7 % of the young people in Bulgaria (by 25 years) are unemployed. The share of unemployed youngsters with qualification and any specialty is 62 %, as nearly 50 % of the registered unemployed young people are of primary and lower education status.

Factors influencing the youth unemployment in Bulgaria:

-          Aggravated economic conditions;

-          Dismissals, cutting off investments in workplaces and in the human capital development;

-          Imbalances in the economy’s structure and internal migration;

-          Family environment and social status;

-          Lack of professional guidance;

-          Problems of the educational system, lack of practical skills;

-          Inadequate labour market policies;

-          Reluctance and insufficient activeness in the continuing training and requalification.

According to a survey of the „Mediana” agency and the Union of economists in Bulgaria (2012) near 46 % of the unemployed young people are without a job for more than a year. At the same time, every sixth of the unemployed young people over 20 years has never had a job. It is alarming that in Bulgaria we talk already about “generational unemployment” in the group 15-29 year-old, as well as the fact that the unemployment “creeps” from villages to towns and from uneducated to educated with an ever-faster pace.

----------------------------------------------------------------------------------

През 2012 г. в България е имало 815 хиляди млади хора на възраст 15-24 години, от които 178 хиляди са били наети на работа, 70 хиляди са били безработни и 567 хиляди са били икономически неактивни.

Последните данни на НСИ за второ тримесечие на 2013 г. сочат, че 28,7 % от младите хора в България (до 25 години) са безработни. Делът на безработните младежи без квалификация и специалност е 62 %, като близо 50 % от регистрираните безработни млади хора са с основно или по-ниско образование.

Фактори влияещи на младежката безработица в България:

-          Влошено икономическо състояние;

-          Съкращения, намаляване на инвестициите в работни места и в развитието на човешкия капитал;

-          Дисбаланси в структурата на икономиката и вътрешна миграция;

-          Семейна среда и социално положение;

-          Липса на професионално ориентиране;

-          Проблеми на образователната система, липса на практически умения;

-          Неадекватни политики на пазара на труда;

-          Нежелание и недостатъчна активност в продължаващото обучение и преквалификацията.

Според проучване на Агенция „Медиана” и СИБ (2012 г.) близо 46 % от безработните млади хора са повече от една година без работа. В същото време всеки шести от безработните млади хора над 20 г. никога не е почвал работа. Тревожно е, че в България вече се говори за „потомствена безработица” в групата на 15-29 г., както и факта, че безработицата „пълзи” от селата към градовете и от необразованите към образованите с все по-бързи темпове.